Zajímavosti
Kontakt

Vlastimil Tejnora

Husova 172
435 33 Louka u Litvínova

mobil: 728 143 342

V.Tejnora@seznam.cz

Australia

Australia Day  26.1.2013

     

 History of Australia continent

The name Australia is derived from the Latin australis, meaning „southern“.

Název Austrálie je odvozený z latiského australis, což znamená „jižní“

For at least 40,000 years before European settlement in the late 18th century, Australia was inhabited by indigenous Australians.

They are called Aboriginal.

Nejméně 40000 let, před osídlením Evropany v 18.století, byla Austrálie obývána původními obyvateli, kteří se nazývají Aboriginové. Ab origin, se dá také přeložit jako „prapůvodní“. Oni sami si říkají původní lidé.

 

After discovery by Dutch explorers in 1606, Australia’s eastern half was claimed by Great Britain in 1770 and settled through penal transportation  to the colony of New South Wales from 26 January 1788.

Po objevení světadílu Holanďany v roce 1606, a v roce 1770 bylo východní území získáno Velkou Británií. Kolonie Nový Jižní Wales vznikla 26.1.1788

 Australia Day origin

Australia Day is celebrated to commemorate the creation of the first British settlement in Australia in 1788. On this day in 1788, Captain Arthur Philip and an advance party from his fleet entered Port Jackson (Sydney Harbour, Australia), which he described as „the finest harbour in the world“. A landing party was sent ashore. This was to be the site of the new settlement.

Den Austrálie je oslavován při příležitosti výročí založení první britské kolonie v roce 1788.V tento den připlul kapitán Arthur Phillip do Port Jackson (Sydney Harbour) a nazval tuto zátoku nejkrásnější na světě. Toto místo se stalo základem nové kolonie.

 

Captain Philip started out for Australia from England on 13 May 1787, with more than 1,000 people aboard 11 ships. There were 736 convicts – 548 men and 188 women. The rest were members of the Royal Marines who were sent to protect the colony from attack. Thirty seven children were on board.

Kapitán Arthur Phillip vyplul z Británie 13.5.1787 s více než 1000 lidmi na palubách 11 lodí.Bylo zde 736 trestanců, 548 mužů a 188 žen. Ostatní byly členy Královského námořnictva, kteří sem byli posláni, aby chránili kolonii proti případnému útoku. Na palubě bylo také 37 dětí.

 

The colony of New South Wales was established by Captain Arthur Phillip. On 1 January 1901, the six colonies federated, forming the Commonwealth of Australia.

Byla založena kolonie s názvem Nový Jižní Wales. 1.1.1901 se 6 kolonií spojilo a vytvořilo Australské společenství.

In 1838 Foundation Day became the first public holiday in Australia.

V roce 1838 Den založení se stal prvním státním svátkem v Austrálii.

From 1888 was this day celebrated as „Anniversary Day“ in all states except Adelaide and from 1946 it became known as „Australia   Day“ in all states. It is a celebration of cultural diversity.

Od roku 1888 je tento den oslavován jako „Den Výročí“, v téměř všech místech kromě Adelaide a od roku 1946 je znám „Den Austrálie“ již ve všech státech. Je oslavou kulturní odlišnosti.

People celebrate this holiday in various ways. Some people have a picnic or barbecue and some play or watch sports.Other prefer going to concerts of festival. Sydney Harbour is the centre of the celebrations of Australia Day and many events can be seen there.

Lidé slaví různými způsoby. Někteří uspořádají piknik nebo opekání masa s posezením a jiní sportují nebo sport alespoň sledují. Další jdou na koncerty nebo festivaly. Centrem dění je přístav v Sydney (Sydney Harbour).

 

 

One of the most popular events is Ferrython. It is a race in which coloufully decorated First Fleet ferries compete to pass under the Sydney Harbour bridge first. Jednou z nejpopulárnějších akcí je Ferrython. Jedná se o závod pestře zdobených lodí, které soutěží o to, která první projede pod mostem v Sydney.

 

Basic facts about Australia :

  •  Capital : Canberra
  •  Official language : English
  •  Largest cities : Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide
  • Population  : about 23 million inhabitants
  • Australia’s flag : The Union Jack with five stars that represent the constellation of the Southern Cross and a Large seven-pointed star for 6 states and 1 territory

 

 Interesting information about Australia :

  • Australia is the biggest island and the smallest continent in the world
  • Highest point is Mount Kosciuszko (2,228m)
  • The cleanest air in the world is in Tasmania, an Australian island state
  • The Murray River is the longest river in Australia at 2520km, combining with the Darling and Upper Darling Rivers to form the Murray-Darling basin
                    http://en.wikipedia.org/wiki/Australia_Day

Hello magazine  4- 5/2012-2013 : Australia Day article , written by Slavka Kittova