Zajímavosti
Kontakt

Vlastimil Tejnora

Husova 172
435 33 Louka u Litvínova

mobil: 728 143 342

V.Tejnora@seznam.cz

June 2012

June 2012

Diamond jubilee of the Queen

60 years of The Queen’s reign – 60let  vlády Alžběty II.

On 2nd June 1953, the Coronation of Queen Elizabeth II took place. Villages, towns and cities across the UK were decorated in red, white and blue bunting, and in London the roads were packed with people waiting to see the royal processions. For the first time  in history, the event was broadcast on TV.

2 června 1953 se konala korunovace královny Alžběty II. Vesnice, města a městečka po celé Velké Británii byla ozdobena vlajkami a Londýn se zaplněn lidmi, kteří chtěli vidět královskou přehlídku.Poprvé v historiii byla tato událost vysílána v televizi.

Queen Elizabeth II was crowned in Westminster Abbey in London, in a ceremony that lasted almost three hours, starting at 11:15 am.

Královna Alžběta II. byla korunována ve Westminsterském opatství a ceremonie, která trvala téměř 3 hodiny, začala v 11:15.

 

The crowning of the Sovereign is an ancient ceremony which has taken place at Westminster Abbey for over 900 years. Before the Abbey was built, Coronations were carried out wherever was convenient, for example at Bath, Oxford and Canterbury.

Korunovace panovníka je dávným obřadem který se ve Westminsterském opatství koná již více než 900let.Než bylo opatství postaveno, probíhaly korunovace na místech k tomu vhodných např. v Bathu, Oxfordu nebo v Canterbury.

Towards the end of the ceremony the Queen was handed the four symbols of authority:

  1. the orb – representing the Sovereign’s role as Defender of the Faith.
  2. the sceptre with the cross– representing Christianity over the British Empire (not politically correct today)
  3. the rod of mercy (sceptre with the dove) – symbolising the Holy Ghost
  4. the Coronation ring (often referred to as ‚The Wedding Ring of England‘)
Ke konci obřadu byly královně předány 4 symboly autority. Říšské jablko – reprezentující roli panovnice jako ochránkyně víry.
Žezlo s křížem, představující křesťanství v celém Britském impériu ( dnes už to však neodpovídá skutečnosti). Hůlka milosrdenství – představující Svatého Ducha a korunovační prsten, zmiňovaný také jako svatební prsten Anglie.

The Archbishop of Canterbury, Dr Geoffrey Fisher, then placed St Edward’s Crown on her head to complete the ceremony. The St. Edward’s Crown, made in 1661,weighs 4 pounds and 12 ounces and is made of solid gold

Arcibiskup z Canterbury Dr.Geoffrey Fisher poté položil korunu Svatého Edwarda na Alžbětinu hlavu aby dokončil obřad.Koruna byla vyrobena v r.1661 váží 4 libry a 12 uncí a je vyrobena z masivního zlata.

The Queen replaced her father, King George VI, as monarch following his death on 6 February 1952.

Královna nahradila svého otce krále Jiřího VI jako vladaře po jeho smrti 6.2.1952

Marking 60 years of The Queen’s reign, the Diamond Jubilee celebrations centred around an extended weekend on 2, 3, 4 and 5 June.

The Queen came to the throne on 6 February 1952 and her coronation took place on 2 June 1953. She celebrated her Silver Jubilee (25 years) in 1977 and her Golden Jubilee (50 years) in 2002.

 

Diamond jubilee events

The events to celebrate the Queen’s Jubilee will take place during an extended bank holiday weekend on June 2-5, 2012.To mark the Jubilee the Borough of Greenwich became a royal borough.Greenwich was chosen because it is a UNESCO World Heritage Site and the home of the Prime Meridian and Greenwich Mean Time.