Zajímavosti

Kontakt

Vlastimil Tejnora

Husova 172
435 33 Louka u Litvínova

mobil: 728 143 342

V.Tejnora@seznam.cz

Louka

July 2012

London 2012 olympics

July 2012

The city of London will host the 2012 Olympic Games this summer!

   

 

30th. Olympic Games

After hosting the Olympic Games in 1908 and 1948, London is all set to blaze the stadium for the third time! History reveals that London has always been a favorite nation for the International Olympic Committee (IOC) to host Olympic Games. London has strong historic roots in the Olympic Movements. Whether it was in 1908 or 1948, each time London has played an excellent Olympic host. Through its innovations and efficient deployment of technical and human resources, London stood by difficult times such as during the eruption of Mount Vesuvius in 1906 in Rome and also during World War II. Again, London is committed to display its best at various sports events to be held in 2012, which are scheduled between 27 July to 12 August 2012. With this, London will become the first city to host modern Olympic Games three times!

 

Po uspořádání her v letech 1908 a 1948 se Londýn stává olympijským dějištěm již po třetí. Historie odhaluje, že Londýn je stálým favoritem pro Mezinárodní Olympijský výbor pro pořádání olympijských her. Londýn má silné historické kořeny co se týče olympiád.

Ať už to bylo v roce 1908 nebo 1948 pokaždé byl skvělým hostitelem. Stejně tak i nyní může předvést to nejlepší co je k vidění v současnosti v různých olympijských sportovních disciplínách , jejichž konání je naplánováno mezi 27 červencem a 12 srpnem v roce 2012.

Londýn se tak stává prvním místem, které pořádá moderní olympijské hry již po třetí v historii.

Olympic Stadium

  • The Olympic Stadium will have a capacity of 80,000 spectators during the Games
  • It is the lightest Olympic stadium ever built
  • The fourteen lighting towers are needed because this the first Olympic Games with HD TV freeze-frame coverage that will be essential to capture the action
  • Part of the supporting structure of the roof is formed from 2,500 tonnes of steel tubing that was actually recycled from old gas pipelines
  • For construction were  used 4 times less steel than in Beijing „Bird’s Nest Stadium“

 

Olympijský stadión bude mít kapacitu 80 000 diváků. Je nejlehčím olympijským stadiónem, který byl kdy postaven. Navrženo je také 14 světelných ramp kvůli HDTV pokrytí. Část podpůrné struktury střechy stadiónu je vytvořena z 2500 tun oceli recyklované ze starých plynových trubek.Pro konstrukci stadionu bylo použito 4 x méně oceli než u tzv. ptačího hnízda v Pekingu. Stadión je navržen tak, že je možné jej v případě potřeby demontovat, jedná se o šroubovanou konstrukci.Střechu drží hydraulicky napnutá lana.
     

Olympics 2012 opening ceremony

Danny Boyle, Oscar-winning director of Slumdog millionaire and Trainspotting is also responsible for success of opening olympic games in London 2012.

 

 

June 2012

June 2012

Diamond jubilee of the Queen

60 years of The Queen’s reign – 60let  vlády Alžběty II.

On 2nd June 1953, the Coronation of Queen Elizabeth II took place. Villages, towns and cities across the UK were decorated in red, white and blue bunting, and in London the roads were packed with people waiting to see the royal processions. For the first time  in history, the event was broadcast on TV.

2 června 1953 se konala korunovace královny Alžběty II. Vesnice, města a městečka po celé Velké Británii byla ozdobena vlajkami a Londýn se zaplněn lidmi, kteří chtěli vidět královskou přehlídku.Poprvé v historiii byla tato událost vysílána v televizi.

Queen Elizabeth II was crowned in Westminster Abbey in London, in a ceremony that lasted almost three hours, starting at 11:15 am.

Královna Alžběta II. byla korunována ve Westminsterském opatství a ceremonie, která trvala téměř 3 hodiny, začala v 11:15.

 

The crowning of the Sovereign is an ancient ceremony which has taken place at Westminster Abbey for over 900 years. Before the Abbey was built, Coronations were carried out wherever was convenient, for example at Bath, Oxford and Canterbury.

Korunovace panovníka je dávným obřadem který se ve Westminsterském opatství koná již více než 900let.Než bylo opatství postaveno, probíhaly korunovace na místech k tomu vhodných např. v Bathu, Oxfordu nebo v Canterbury.

Towards the end of the ceremony the Queen was handed the four symbols of authority:

  1. the orb – representing the Sovereign’s role as Defender of the Faith.
  2. the sceptre with the cross– representing Christianity over the British Empire (not politically correct today)
  3. the rod of mercy (sceptre with the dove) – symbolising the Holy Ghost
  4. the Coronation ring (often referred to as ‚The Wedding Ring of England‘)
Ke konci obřadu byly královně předány 4 symboly autority. Říšské jablko – reprezentující roli panovnice jako ochránkyně víry.
Žezlo s křížem, představující křesťanství v celém Britském impériu ( dnes už to však neodpovídá skutečnosti). Hůlka milosrdenství – představující Svatého Ducha a korunovační prsten, zmiňovaný také jako svatební prsten Anglie.

The Archbishop of Canterbury, Dr Geoffrey Fisher, then placed St Edward’s Crown on her head to complete the ceremony. The St. Edward’s Crown, made in 1661,weighs 4 pounds and 12 ounces and is made of solid gold

Arcibiskup z Canterbury Dr.Geoffrey Fisher poté položil korunu Svatého Edwarda na Alžbětinu hlavu aby dokončil obřad.Koruna byla vyrobena v r.1661 váží 4 libry a 12 uncí a je vyrobena z masivního zlata.

The Queen replaced her father, King George VI, as monarch following his death on 6 February 1952.

Královna nahradila svého otce krále Jiřího VI jako vladaře po jeho smrti 6.2.1952

Marking 60 years of The Queen’s reign, the Diamond Jubilee celebrations centred around an extended weekend on 2, 3, 4 and 5 June.

The Queen came to the throne on 6 February 1952 and her coronation took place on 2 June 1953. She celebrated her Silver Jubilee (25 years) in 1977 and her Golden Jubilee (50 years) in 2002.

 

Diamond jubilee events

The events to celebrate the Queen’s Jubilee will take place during an extended bank holiday weekend on June 2-5, 2012.To mark the Jubilee the Borough of Greenwich became a royal borough.Greenwich was chosen because it is a UNESCO World Heritage Site and the home of the Prime Meridian and Greenwich Mean Time.